Cancerdiagnostik genom blodbiopsi

Ett vanligt blodprov räcker för att vi ska kunna hjälpa dig och din läkare att hitta och typbestämma misstänkt eller påvisad cancer i sjukdomens olika skeden.

Our services

How does it work?


Patient och behandlande läkare bör vara överens om att iCellates tjänster passar i varje individuellt fall. Långt ifrån alla kommer att kunna dra nytta av den genetiska information som erhålls.


Genom blodprov spårar iCellate eventuella tumörceller eller tumörfragment som sedan isoleras och analyseras utförligt i iCellates labb i Stockholm.


Ur tumörmaterialet utvinns DNA med hjälp av iCellates isoleringsmetoder. I cellens DNA ligger nyckeln till vilken typ av cancer det rör sig om och vilken behandling som kan vara effektiv.


De sammanlagda resultaten presenteras för din läkare i en klinisk genetisk rapport som kan ligga till grund för ännu bättre anpassade och kanske även nya behandlingsalternativ.

Our services

Genetisk cancerutredning

Vid svårdiagnostiserad cancer kan iCellates riktade cancertest, cirkulerande tumörceller (CTC) eller cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), ge vidare möjligheter till typbestämning och förslag på riktad medicinsk behandling.

Nedärvd cancerrisk

Cancer i släkten kan skapa stor och ibland onödig oro. Ur blodprov kan iCellate isolera DNA, analysera de nedärvda anlagen och bedöma om en förhöjd risk att utveckla viss typ av cancer kan föreligga.

Personlig cancerscreening

Tidig upptäckt är viktigt för en effektiv cancerbehandling. iCellate kan genom ett enkelt blodprov och analys av det som sprider cancer, CTC, påvisa eventuell cancer redan innan symptom uppstår.

What answers can iCellate give?

Genetisk cancerutredning

Genetisk cancerutredning

När sjukvården inte har möjlighet att vidare utreda tumörer med etablerade metoder, finns iCellates blodbiopsier som komplement. Eftersom metoden inte är fullständigt validerad är blodbiopsier idag inte standard inom sjukvården.

Blodbiopsier kan dock bidra till så mycket mer än bara forskning, och vi tycker att metoden är för bra för att inte användas. Därför möjliggör iCellate framtidens diagnostiska metoder redan idag, som ett komplement till den allmänna sjukvården. Samtidigt vill vi vara tydliga med att eftersom metoden fortfarande utvecklas, så kommer inte alltid resultaten vara entydiga. Vi kan dock försäkra dig om att vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig hitta en väg framåt i din kamp mot cancer.

Nedärvd cancerrisk

Nedärvd cancerrisk

Cancer härstammar från mutationer i generna i den cell där cancern uppstår. Yttre faktorer som till exempel rökning eller dåliga matvanor kan bidra till dessa mutationer, men mutationerna kan även finnas med i arvsmassan. Det kallas för ärftlig cancer.

Av alla cancerdiagnoser har cirka 5-10% en ärftlig komponent, det vill säga, att den beror på genetiska fel i arvsmassan. I vissa fall går det att förebygga risken att utveckla cancer, om din riskprofil är utredd i tid.

Om flera personer i din släkt har fått cancer, speciellt i tidig ålder, bör du undersöka din risknivå genom vårt ärftlighetstest.

Personlig cancerscreening

Personlig cancerscreening

Antalet cancerdiagnoser ökar varje år. Enligt Cancerfonden kommer 70% fler personer diagnosticeras med cancer år 2030 jämfört med idag.

Om cancer upptäcks på ett tidigt stadium är den betydligt lättare att behandla, och ibland till och med bli helt frisk ifrån. Därför är det avgörande att framtidens cancervård har metoder för tidig upptäckt.

iCellates unika metod, där cirkulerande tumörceller (CTC) i blodet analyseras, är en universell lösning för att upptäcka de flesta typer av cancer i ett tidigt stadie. Detta har bevisats i två större screening-studier som går att läsa mer om här.