Cancerdiagnostik genom blodbiopsi

Ett vanligt blodprov räcker för att vi ska kunna hjälpa dig och din läkare att hitta och typbestämma misstänkt eller påvisad cancer i sjukdomens olika skeden.

Our services

How does it work?


Om du har en cancerdiagnos bör du och din behandlande läkare vara överens om att iCellates tjänster passar i ditt fall. Du bestämmer själv om du vill ta testerna Nedärvd cancerrisk resp. Personlig cancerscreening.


Genom blodprov spårar iCellate eventuella tumörceller eller tumörfragment som sedan isoleras och analyseras utförligt i iCellates labb i Stockholm.


Ur tumörmaterialet utvinns DNA med hjälp av iCellates isoleringsmetoder. I cellens DNA ligger nyckeln till vilken typ av cancer det rör sig om och vilken behandling som kan vara effektiv.


De sammanlagda resultaten presenteras i en klinisk genetisk rapport som kan ligga till grund för ännu bättre anpassade och kanske även nya behandlingsalternativ.

Our services

Genetisk cancerutredning

Vid svårdiagnostiserad cancer kan iCellates riktade cancertest, cirkulerande tumörceller (CTC) eller cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), ge vidare möjligheter till typbestämning och förslag på riktad medicinsk behandling.

Nedärvd cancerrisk

Cancer i släkten kan skapa stor och ibland onödig oro. Ur blodprov kan iCellate isolera DNA, analysera de nedärvda anlagen och bedöma om det föreligger en förhöjd risk att utveckla en viss typ av cancer.

Personlig cancerscreening

Tidig upptäckt är viktigt för en effektiv cancerbehandling. iCellate kan genom ett enkelt blodprov och analys av det som sprider cancer, cirkulerande tumörceller (CTC), påvisa eventuell cancer redan innan symptom uppstår.

What answers can iCellate give?

Genetisk cancerutredning

Genetisk cancerutredning

iCellates blodbiopsier kompletterar de etablerade metoderna inom allmän sjukvård. Dessa nya metoder är ännu inte standard i den allmänna vården, men för bra för att inte användas.

iCellate erbjuder framtidens diagnostiktjänster redan idag. Dessa tjänster utvecklas fortlöpande och kontinuerligt sker innovativa framsteg.

Nedärvd cancerrisk

Nedärvd cancerrisk

Cancer härstammar från mutationer i generna i den cell där cancern uppstår. Yttre faktorer som till exempel rökning eller dåliga matvanor kan bidra till dessa mutationer, men mutationerna kan även finnas med i arvsmassan. Det kallas för ärftlig cancer.

Av alla cancerdiagnoser har cirka 5-10% en ärftlig komponent, det vill säga, att den beror på genetiska fel i arvsmassan. I vissa fall går det att förebygga risken att utveckla cancer, om din riskprofil är utredd i tid.

Om flera personer i din släkt har fått cancer, speciellt i tidig ålder, bör du undersöka din risknivå genom vårt ärftlighetstest (som lanseras i Q4 2019).

Personlig cancerscreening

Personlig cancerscreening

Antalet cancerdiagnoser ökar varje år. Enligt WHO (World Health Organization) kommer 70% fler personer diagnosticeras med cancer år 2030 jämfört med idag.

Om cancer upptäcks på ett tidigt stadium är den betydligt lättare att behandla, det kan t.o.m. innebära att man blir helt frisk. Därför är det avgörande att cancervården får tillgång till metoder för tidig upptäckt.

iCellates unika metod, där cirkulerande tumörceller (CTC) i blodet analyseras, är en universell lösning för att upptäcka de flesta typer av cancer i ett tidigt stadie. Detta har visats i två större screening-studier som går att läsa mer om här.